Home » Texter i samtida politisk teori by Maria Carbin
Texter i samtida politisk teori Maria Carbin

Texter i samtida politisk teori

Maria Carbin

Published September 2004
ISBN :
Paperback
Enter the sum

 About the Book 

Frågor om relationen mellan demokrati och globalisering, om det mångkulturella samhället och om sexualiserat våld mot kvinnor har det senaste decenniet fått ett allt större utrymme i den offentliga debatten. Ofta har debattklimatet varit hett och deMoreFrågor om relationen mellan demokrati och globalisering, om det mångkulturella samhället och om sexualiserat våld mot kvinnor har det senaste decenniet fått ett allt större utrymme i den offentliga debatten. Ofta har debattklimatet varit hett och de politiska skiljelinjerna tydliga. Antologin Texter i samtida politisk teori aktualiserar bland andra dessa frågor ur ett teoretiskt perspektiv.Det övergripande syftet med antologin är att presentera ett antal originaltexter som på olika sätt återspeglar den samtida debatten om hur samhället bäst bör organiseras. Antologins olika bidrag ger en introduktion till samtida debatter i politisk teori genom att förtydliga och renodla ett antal teoretiska, politiska och normativa positioner inom varje tema. De texter och författare som redaktörerna valt är sådana som i någon mening kommit att framstå som ”samtida klassiker”. Det är texter och författare som kritiserats, karikerats, hyllats, försvarats och som, ibland, givit upphov till nya idéer och nya teorier.Temat Demokrati och globalisering introduceras med hjälp av texter skrivna av Jürgen Habermas, David Held och Anthony McGrew, samt David Miller, Mångkulturalism och jämlikhet med utdrag ur texter av Will Kymlicka, Susan Moller Okin, Charles Taylor och Iris Marion Young och temat Sexualitet och våld presenteras genom Catharine MacKinnon, Carole Pateman och Adrienne Rich.Antologin aktualiserar dessutom ytterligare tre teman. Två av dem kan sägas vara ”klassiska” – rättvisa och makt – i den meningen att de ständigt återkommer genom den politiska idéhistorien. Vår målsättning har dock varit att urskilja det specifika i dagens debatt: Genom att t ex diskutera texter av John Rawls och Robert Nozick i relation till Karls Marx klassiska definition av rättvisa – ”envar efter sin förmåga, åt var och en efter behov!” – urskiljs ett par av huvudpositionerna inom dagens rättviseteoretiska debatt.Under temat Makt och kontroll kretsar texterna kring frågorna hur makt skall förstås och hur makt skall kunna studeras. Tematiken inleds med en text av Robert Dahl, där han formulerar den syn på makt – ”att A kan få B att göra något som B annars inte skulle göra” – som blev startskott för en omfattande statsvetenskaplig diskussion.I temat Etnocentrism och postkolonialism, med texter av Edward Said, Gyati Chakravorty Spivak och Chandra Talpade Mohanty, riktas kraftfull kritik både mot det sätt som den politiska sfären är organiserad i liberala demokratier och mot hur de centrala politiska problemen formuleras överhuvudtaget.