Home » ปมจิตโหด (Predator, #14) by Patricia Cornwell
ปมจิตโหด (Predator, #14) Patricia Cornwell

ปมจิตโหด (Predator, #14)

Patricia Cornwell

Published
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

เบนตันกำลังทำโครงการศึกษาสมองของฆาตกรวาตางจากคนปกติทัวไปอยางไรโดยใช วิธีการสัมภาษณฆาตกรและใหเขาเครืองทดสอบวาสมองมีความผิดปกติในทีใดใน ระหวางทีเขาทำการสัมภาษณ ดำดิงลงสูหวงความคิดของคนราย กไดพบกับความจริงทีฟอนเฟะ ฆาตกรดูเหมือนจะเคยกอคดีมามากกวาทีMoreเบนตันกำลังทำโครงการศึกษาสมองของฆาตกรว่าต่างจากคนปกติทั่วไปอย่างไรโดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์ฆาตกรและให้เข้าเครื่องทดสอบว่าสมองมีความผิดปกติในที่ใดใน ระหว่างที่เขาทำการสัมภาษณ์ ดำดิ่งลงสู่ห้วงความคิดของคนร้าย ก็ได้พบกับความจริงที่ฟอนเฟะ ฆาตกรดูเหมือนจะเคยก่อคดีมามากกว่าที่ใครเคยรับรู้มา ฆาตกรพูดถึงคดีหนึ่งที่ยังค้างคาอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน และเชื่อมโยงสู่คดีที่สการ์เพ็ตตาต้องสะสาง